James Kemp
1786 - 1860
 
Enfants
 
 
Elijah Kemp
1762 - 1834
 
 
 
Sarah Stewart
1762 - 1839
 
 
 
Jason Kemp
1725 - 1800
 
 
 
Hannah Meers
1728 - 1805
 
 
 

 
 
 

 
 
Joseph Kemp
1699 -
 
 

 

 

 

 

 

Jonathan Kemp
1668 - 1752
Mary Gilson
1662 - 1744